TeleKonwerter USB-I2S-SPDIF

Audiofilski konwerter podłączany do portu USB komputera, przeznaczony z myślą o wykorzystaniu w projektach typu PC audio.

Produkt otrzymał rekomendację czasopisma Audio-Video 7-8/2012

 

TeleSniffer

Urządzenie do nadzoru stanowisk kasowych, punktów sprzedaży itp. Zaprojektowany został jako jeden z głównych elementów dla systemu kontroli pracy stanowisk POS np. w hipermarketach. 

 

TeleKlucz TASP Pro i Pro RTC

Nowy sprzętowy klucz bazujący na TeleKluczu TASP z nowymi możliwościami, większą pamięcią i w wersji z zegarem czasu rzeczywistego RTC.
Od teraz dostępny również na komputery Apple Mac.

TeleToken .NET

TeleToken AES, sprzętowy klucz wraz z oprogramowanie TeleLock .NET przeznaczonym do zabezpieczania aplikacji .NET

Zwroty sprzedaży

W programie KSI3 Pro oprócz sprzedaży towaru przewidziano również możliwość zwrotu towaru przez klienta i to zarówno zwrotu książek sprzedanych osobom fizycznym, czyli zwrot sprzedaży paragonowej jak i zwrotu książek sprzedanych na fakturę VAT lub Rachunek Uproszczony (wystawienie dokumentu korygującego).

Zwrot sprzedaży detalicznej

Zwrot książki od anonimowego klienta

W przypadku, gdy książkę (towar) zwraca klient, który zakupił ją na paragon (bez wystawienia faktury VAT lub Rachunku Uproszczonego), aby zwrócić pozycję należy z poziomu głównego menu uruchomić opcję: “Sprzedaż”, następnie z podmenu “Sprzedaż” uruchomić opcję: “Zwroty” i w polu: “Kod książki” wpisać kod zwracanego towaru. Naciśnięcie w pustym polu: “Kod książki” klawisza <Enter> otworzy pomocniczą listę książek z której można wybrać właściwą pozycję.

Po wybraniu kodu książki program przechodzi do edycji pola: “Data sprzedaży” w którym należy wpisać datę dnia w którym klient zakupił książkę w księgarni, tak aby zwrot dotyczył właściwej pozycji. Naciśnięcie w polu: “Data sprzedaży” klawisza <Tab> otworzy listę zawierającą daty dni w których odnotowano sprzedaż detaliczną wybranej książki z podaniem sprzedanej ilości oraz ceny w której książka została w danym dniu sprzedana. Użytkownik może wybrać właściwą pozycję. Dzięki temu można mieć pewność, że zwrócono klientowi kwotę równą cenie książki w dniu sprzedaży.

Po zatwierdzeniu pola: “Data sprzedaży” należy wpisać zwracaną ilość książek. Po zatwierdzeniu zwracanej ilości klawiszem <Enter> zwrot zostanie odnotowany w programie, książka wróci na stan magazynowy księgarni, a z kasy zostanie wypłacona odpowiednia ilość gotówki.

Zwrot książki sprzedanej stałemu klientowi

W przypadku, gdy książka została sprzedana “Stałemu klientowi” tzn. został wystawiony paragon dla klienta lub Rachunek Uproszczony do Paragonu Fiskalnego (klient jest w bazie danych programu), wówczas przy zwrocie tak sprzedanej książki należy podczas realizacji zwrotu pamiętać o wypełnieniu pola: “Stały klient” na arkuszu zwrotu detalicznego.

Po uruchomieniu z poziomu głównego menu opcji: “Sprzedaż” i wybraniu z podmenu opcji: “Zwroty” należy w polu: “Kod książki” wpisać kod zwracanej pozycji i zatwierdzić to pole klawiszem <Tab> co umożliwi edycję pola: “Stały klient”. W polu: “Stały klient” należy wpisać kod klienta zwracającego książkę. Naciśnięcie klawisza <Enter> na pustym polu: “Stały klient” otworzy pomocniczą listę klientów. Po zatwierdzeniu pola: “Stały klient” klawiszem <Enter> należy w polu: “Data sprzedaży” wpisać datę dnia w którym klient zakupił zwracaną książkę lub nacisnąć klawisz <Tab>. Po naciśnięciu klawisza <Tab> w polu “Data sprzedaży” pojawi się lista zawierająca daty dni w których wybrany klient kupował książkę o podanym kodzie. Z listy należy wybrać właściwą datę. Po zatwierdzeniu właściwej daty sprzedaży należy podać zwracaną ilość, a po zatwierdzeniu ilości zwrot zostanie odnotowany w programie. Zwracane pozycje wrócą na stan magazynowy, a kasa wypłaci odpowiednią ilość gotówki.

Wybór pozycji do zwrotu
Wybór pozycji do zwrotu

Zwrot RF

W przypadku, gdy klient kupił książki i otrzymał fakturę do paragonu fiskalnego (RF) wystawioną w opcji: "Sprzedaż" aby odnotować zwrot towaru należy wystawić do faktury odpowiedni dokument korygujący. Korekta może dotyczyć tylko zmiany ilości (zwrot ilościowy) sprzedanego towaru.

Zwrot ilościowy sprzedanego towaru

Aby odnotować w programie zwrot książek sprzedanych klientowi detalicznemu na fakturę do paragonu fiskalnego należy wystawić odpowiedni dokument korygujący. Aby tego dokonać należy z poziomu głównego menu uruchomić opcję: "Sprzedaż", z podmenu wybrać opcję: "Rach. do PF". Na liście należy odnaleźć rachunek, który będzie korygowany. Gdy zostanie odnaleziony korygowany dokument wówczas z poziomu listy dokumentów należy na dokumencie korygowanym nacisnąć klawisz <Del>.

Wybór typu zwrotu
Wybór typu zwrotu

Pojawi się menu umożliwiające wybór sposobu realizacji zwrotu:

Zwrot całości - po wybraniu pozycji: “Zwrot całości” program otworzy arkusz dokumentu korygującego i zaproponuje do zwrotu wszystkie pozycje w ilościach takich, w jakich sprzedano je klientowi.

Zwrot części - po wybraniu pozycji: “Zwrot części” program otworzy pusty arkusz dokumentu korygującego, na który użytkownik może wprowadzić konkretne, zwracane (korygowane) pozycje.

Zwrot pozycji - po wybraniu pozycji: “Zwrot pozycji” program otworzy pusty arkusz dokumentu korygującego na który użytkownik może wprowadzić konkretne, zwracane (korygowane) pozycje.

Niezależnie od wybranego typu zwrotu nagłówek dokumentu korygującego zawsze będzie zawierał te same pola:

seria - jest to czteroznakowe rozszerzenie numeru transakcji zwrotu. Program prowadzi automatycznie numerację dokumentów w obrębie serii. Proponowana jest seria zgodna z ustawieniami konfiguracji.

numer - kolejny numer transakcji korygującej w obrębie serii,

klient - w polu "klient" program automatycznie wpisuje dane klienta, dla którego wystawiany jest dokument korygujący na podstawie danych z dokumentu korygowanego.

data zwrotu - data zwrotu towaru do magazynu,

data wyst. zRH - data wystawienia faktury korygującej.

W zależności od wybranego typu zwrotu część dotycząca zwracanej pozycji wygląda różnie:

Zwrot całości - w przypadku wyboru tego typu zwrotu, na arkuszu zwrotu pojawią się wszystkie pozycje, które figurowały na dokumencie korygowanym z ilością zwracaną (kolumna: "korekta") równą ilości sprzedanej. Program proponuje zwrot wszystkich sprzedanych pozycji. Użytkownik może zmienić zwracaną ilość dowolnej pozycji. Należy w tym celu na wybranej pozycji nacisnąć klawisz <Enter> i w polu: "Zwraca ilość" wpisać właściwą liczbę (program proponuje zwrot całości).

Arkusz faktury koryguj%u0105cej  - zwrot ca%u0142o%u015Bci
Arkusz faktury korygującej- zwrot całości

Zwrot pozycji - w przypadku wyboru tej opcji, część arkusza zwrotu rachunku dotycząca elementów transakcji jest pusta (program nie wpisał żadnej pozycji do zwrotu). Po otwarciu dokumentu pojawi się okno umożliwiające dopisanie na dokument korygujący zwracanych pozycji. Aby dopisać zwracaną pozycję należy w polu: "Lp." wpisać numer porządkowy zwracanej pozycji na dokumencie korygowanym. Naciśnięcie w polu "Lp." klawisza <Tab> otworzy listę pozycji z dokumentu korygowanego uporządkowaną wg numerów "Lp." na dokumencie korygowanym. Po wyborze zwracanej pozycji, w polu: "Zwracana ilość" należy wpisać ilość zwracanych pozycji.

Naciśnięcie klawisza <Ctrl><Enter> powoduje zapisanie dokumentu bez możliwości dokonywania późniejszych zmian (towar zwracany przez klienta aktualizuje stany magazynowe). Zatwierdzenie  transakcji klawiszem <Tab> powoduje zapisanie dokumentu w BUFORZE z możliwością dokonywania późniejszych zmian (stany magazynowe nie są jeszcze aktualizowane). Należy pamiętać, że zamknięcie transakcji zwrotu do bufora nie zeruje ilości towaru rozliczonego.

Zwrot faktury VAT - faktura korygująca

W przypadku, gdy klient kupił książki i otrzymał fakturę VAT lub Rachunek Uproszczony wystawiony w opcji: “Transakcje”, aby odnotować zwrot towaru należy wystawić do dokumentu sprzedaży odpowiedni dokument korygujący. Dokument korygujący może dotyczyć zmiany ilości (zwrot ilościowy) lub zmiany (korekty) ceny sprzedanego towaru.

Zwrot ilościowy sprzedanego towaru

Aby odnotować w programie zwrot książek sprzedanych klientowi na fakturę VAT należy wystawić odpowiedni dokument korygujący. Aby tego dokonać należy z poziomu głównego menu uruchomić opcję: “Transakcje”, z podmenu wybrać opcję: “Faktury (FA)”, a następnie wybrać najbardziej odpowiedni sposób sortowania dokumentów typu “Faktura (FA)” np. “Lista wg Numerów”. Na liście należy odnaleźć fakturę, która będzie korygowana. Pomocne w odnalezieniu faktury będzie naciśnięcie na liście klawisza <Tab> co umożliwia skok do wpisanego numeru transakcji.

Gdy zostanie odnaleziony korygowany dokument, wówczas z poziomu listy dokumentów należy na dokumencie korygowanym nacisnąć klawisz <Del>.

Wybór typu zwrotu
Wybór typu zwrotu

Pojawi się menu umożliwiające wybór sposobu realizacji zwrotu:

Zwrot całości - po wybraniu pozycji: “Zwrot całości” program otworzy arkusz dokumentu korygującego i zaproponuje do zwrotu wszystkie pozycje w ilościach takich w jakich sprzedano je kontrahentowi.

Zwrot części - po wybraniu pozycji: “Zwrot części” program otworzy arkusz dokumentu korygującego i zaproponuje do zwrotu wszystkie pozycje w ilościach takich w jakich sprzedano je kontrahentowi, ale pomniejszonych o ilości dotychczas przez kontrahenta rozliczone. Inaczej mówiąc jest to zwrot towaru jeszcze nie zapłaconego przez odbiorcę.

Zwrot pozycji - po wybraniu pozycji: “Zwrot pozycji” program otworzy pusty arkusz dokumentu korygującego na który użytkownik może wprowadzić konkretne, zwracane (korygowane) pozycje.

Niezależnie od wybranego typu zwrotu nagłówek dokumentu korygującego zawsze będzie zawierał te same pola:

seria - jest to czteroznakowe rozszerzenie numeru transakcji zwrotu. Program prowadzi automatycznie numerację dokumentów w obrębie serii. Proponowana jest seria zgodna z ustawieniami konfiguracji.

numer - kolejny numer transakcji korygującej w obrębie serii. Program proponuje numer kolejny.

płatnik - w polu “płatnik” program automatycznie wpisał dane kontrahenta dla którego wystawiany jest dokument korygujący na podstawie danych z dokumentu korygowanego.

data korekty - data zwrotu towaru do magazynu,

data wyst. FA - data wystawienia faktury korygującej,

korekta do: - numer dokumentu korygowanego. Pole to jest wypełniane automatycznie przez program.

Po zatwierdzeniu pola: “Data wyst. Fa” można przystąpić do korygowania pozycji z dokumentu. W zależności od wybranego typu zwrotu część dotycząca zwracanych pozycji wygląda różnie:

Zwrot całości - w przypadku wyboru tego typu zwrotu, na arkuszu zwrotu pojawią się wszystkie pozycje które figurowały na dokumencie korygowanym z ilością zwracaną (kolumna: “korekta”) równą ilości sprzedanej. Program proponuje zwrot wszystkich sprzedanych pozycji. Użytkownik może zmienić zwracaną ilość dowolnej pozycji. Należy w tym celu na wybranej pozycji nacisnąć klawisz <Enter> i w polu: “Zwracana ilość” wpisać właściwą liczbę (program proponuje zwrot całości). Jeżeli dana pozycja nie ma być zwracana, wówczas w polu: “Zwracana ilość” należy wpisać 0.00 lub klawiszem <Del> usunąć pozycję z arkusza faktury korygującej.

Arkusz faktury koryguj%u0105cej - zwrot ca%u0142o%u015Bci
Arkusz faktury korygującej - zwrot całości

Zwrot pozycji - w przypadku wyboru tej opcji, część arkusza faktury korygującej dotycząca elementów transakcji jest pusta (program nie wpisał żadnej pozycji do zwrotu). Po zatwierdzeniu pola: “data wyst. FA” klawiszem <Enter> pojawi się okno umożliwiające dopisywanie na dokument korygujący zwracanych pozycji. Aby dopisać zwracaną pozycję należy w polu: “Lp” wpisać numer porządkowy zwracanej pozycji na dokumencie korygowanym. Naciśnięcie w polu “Lp” klawisza <Tab> otworzy listę pozycji z dokumentu korygowanego uporządkowaną wg numerów “Lp” na dokumencie korygowanym. Po wyborze zwracanej pozycji, w polu: “Zwracana ilość” należy wpisać ilość zwracanych pozycji.

Po ustaleniu wszystkich zwracanych pozycji naciśnięcie klawisza <Ctrl><Enter> na liście zwracanych pozycji umożliwia przejście do edycji trzeciej części dokumentu dotyczącej rodzaju płatności.

Płatność - klawiszami kursora należy wybrać typ płatności w jakim rozliczany będzie dokument korygujący.

Termin - termin realizacji płatności dokumentu korygującego.

Tytułem - pole umożliwiające wprowadzenie opisu zwrotu.

Wpłata - ilość gotówki przekazywana odbiorcy.

Naciśnięcie klawisza <Ctrl><Enter> powoduje zapisanie dokumentu, bez możliwości dokonywania późniejszych zmian, (towar zwracany przez klienta aktualizuje stany magazynowe). Zatwierdzenie transakcji klawiszem <Tab> powoduje zapisanie dokumentu w BUFORZE z możliwością dokonywania późniejszych zmian (stany magazynowe nie są jeszcze aktualizowane).

Korekta ceny sprzedanego towaru

Oprócz zwrotu ilościowego towaru może zdarzyć się sytuacja, gdy trzeba skorygować cenę sprzedanego towaru bez zmiany ilości. W tym celu należy przeprowadzić czynności analogiczna jak w przypadku zwrotu ilościowego.

Aby odnotować w programie korektę ceny książek sprzedanych klientowi na fakturę VAT należy wystawić odpowiedni dokument korygujący. Aby tego dokonać należy z poziomu głównego menu uruchomić opcję: “Transakcje”, z podmenu wybrać opcję: “Faktury (FA)”, a następnie wybrać najbardziej odpowiedni sposób sortowania dokumentów typu “Faktura (FA)” np. “Lista wg Numerów”. Na liście należy odnaleźć fakturę, która będzie korygowana. Pomocne w odnalezieniu faktury będzie naciśnięcie na liście klawisza <Tab> co umożliwia skok do wpisanego numeru transakcji.

Gdy zostanie odnaleziony korygowany dokument, wówczas z poziomu listy dokumentów należy na dokumencie korygowanym nacisnąć klawisz <Del>.

Pojawi się menu umożliwiające wybór sposobu realizacji zwrotu:

Zwrot całości - po wybraniu pozycji: “Zwrot całości” program otworzy arkusz dokumentu korygującego i zaproponuje do zwrotu wszystkie pozycje w ilościach takich w jakich sprzedano je kontrahentowi.

Zwrot części - po wybraniu pozycji: “Zwrot części” program otworzy arkusz dokumentu korygującego i zaproponuje do zwrotu wszystkie pozycje w ilościach takich w jakich sprzedano je kontrahentowi, ale pomniejszonych o ilości dotychczas przez kontrahenta rozliczone. Inaczej mówiąc jest to zwrot towaru jeszcze nie zapłaconego przez odbiorcę.

Zwrot pozycji - po wybraniu pozycji: “Zwrot pozycji” program otworzy pusty arkusz dokumentu korygującego na który użytkownik może wprowadzić konkretne, zwracane (korygowane) pozycje.

Niezależnie od wybranego typu zwrotu nagłówek dokumentu korygującego zawsze będzie zawierał te same pola:

seria - jest to czteroznakowe rozszerzenie numeru transakcji zwrotu. Program prowadzi automatycznie numerację dokumentów w obrębie serii. Proponowana jest seria zgodna z ustawieniami konfiguracji.

numer - kolejny numer transakcji korygującej w obrębie serii. Program proponuje numer kolejny.

płatnik - w polu “płatnik” program automatycznie wpisał dane kontrahenta dla którego wystawiany jest dokument korygujący na podstawie danych z dokumentu korygowanego.

data korekty - data zwrotu towaru do magazynu,

data wyst. FA - data wystawienia faktury korygującej,

korekta do: - numer dokumentu korygowanego. Pole to jest wypełniane automatycznie przez program.

Po zatwierdzeniu pola: “Data wyst. Fa” można przystąpić do korygowania pozycji z dokumentu. W zależności od wybranego typu zwrotu część dotycząca zwracanych pozycji wygląda różnie:

Zwrot całości - w przypadku wyboru tego typu zwrotu, na arkuszy zwrotu pojawią się wszystkie pozycje które figurowały na dokumencie korygowanym z ilością zwracaną (kolumna: “korekta”) równą ilości sprzedanej. W przypadku korekty ceny należy w polu: “Zwracana ilość” wpisać 0.00. Zatwierdzenie zwracanej ilości 0.00 egz. klawiszem <Enter> umożliwia edycję pola: “Nowa cena” w którym należy wpisać cenę towaru (po korekcie). Zatwierdzenie pola: “Zwracana ilość” 0.00 egz. klawiszem <Tab> umożliwia edycję pola: “Zmiana ceny o” w którym należy podać procentową zmianę ceny w stosunku do ceny z dokumentu korygowanego. Można również podać zmianę ceny wyrażoną w złotówkach wypełniając odpowiednio pole: “Zmiana”.

UWAGA! 
Należy pamiętać, o wyzerowaniu pola: “Zwracana ilość” w przypadku pozycji dla których nie dokonuje się żadnej korekty. Drugim rozwiązaniem jest usunięcie tych pozycji z dokumentu korekty klawiszem <Del>

Zwrot pozycji
Zwrot pozycji

Zwrot pozycji - w przypadku wyboru tej opcji, część arkusza faktury korygującej jest pusta (program nie wpisał żadnej pozycji do zwrotu). Po zatwierdzeniu pola: “data wyst. FA” klawiszem <Enter> pojawi się okno umożliwiające dopisywanie na dokument korygujący zwracanych pozycji. Aby dopisać zwracaną pozycję należy w polu: “Lp” wpisać numer porządkowy zwracanej pozycji na dokumencie korygowanym. Naciśnięcie w polu “Lp” klawisza <Tab> otworzy listę pozycji z dokumentu korygowanego uporządkowaną wg numerów “Lp” na dokumencie korygowanym. Po wyborze zwracanej pozycji, w polu: “Zwracana ilość” należy wpisać 0.00 egz. Zatwierdzenie pola: “Zwracana ilość” 0.00 egz. klawiszem <Tab> umożliwia edycję pola: “Zmiana ceny o” w którym należy podać procentową zmianę ceny w stosunku do ceny z dokumentu korygowanego. Można również podać zmianę ceny wyrażoną w złotówkach wypełniając odpowiednio pole: “Zmiana”.

Po ustaleniu wszystkich zwracanych pozycji naciśnięcie klawisza <Ctrl><Enter> na liście zwracanych pozycji umożliwia przejście do edycji trzeciej części dokumentu dotyczącej rodzaju płatności.

Płatność - klawiszami kursora należy wybrać typ płatności w jakim rozliczany będzie dokument korygujący.

Termin - termin realizacji płatności dokumentu korygującego.

Tytułem - pole umożliwiające wprowadzenie opisu zwrotu.

Wpłata - ilość gotówki przekazywana odbiorcy.

Naciśnięcie klawisza <Ctrl><Enter> powoduje zapisanie dokumentu, bez możliwości dokonywania późniejszych zmian. Zatwierdzenie transakcji klawiszem <Tab> powoduje zapisanie dokumentu w BUFORZE z możliwością dokonywania późniejszych zmian.

 

Copyright © 1992 - 2013 TeleVox

ul. Dobrego Pasterza 100 , 31-416 Kraków
12 415-67-00; fax 12 415-67-15
E-mail: biuro@televox.pl